ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ


มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๑๙๔ ราย ดังนี้

๑. พลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. พลตํารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ
๓. พลตํารวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๔. พลตํารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๕. พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๖. พลตํารวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗
๗. พลตํารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๘. พลตํารวจโท ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๙. พลตํารวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๑๐. พลตํารวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๑๑. พลตํารวจโท สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว
๑๒. พลตํารวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑๓. พลตํารวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑
๑๔. พลตํารวจตรี ธณัท วงศ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล
๑๕. พลตํารวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๑๖. พลตํารวจตรี สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๗. พลตํารวจตรี สัญชัย สุนทรบุระ รองผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘. พลตํารวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔
๑๙. พลตํารวจตรี กรเอก เพชรไชยเวส รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๒๐. พลตํารวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง
๒๑. พลตํารวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล
๒๒. พลตํารวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจทองเท ่ ี่ยว
๒๓. พลตํารวจตรี จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๒๔. พลตํารวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔
๒๕. พลตํารวจตรี ชลิต แก้วยะรัตน์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗)
๒๖. พลตํารวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี
๒๗. พลตํารวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๒๘. พลตํารวจตรี ธิติ แสงสว่าง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑
๒๙. พลตํารวจตรี นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓๐. พลตํารวจตรี พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๑. พลตํารวจตรี พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๓๒. พลตํารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๓๓. พลตํารวจตรี พุทธิชาต เอกฉันท์ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๓๔. พลตํารวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕
๓๕. พลตํารวจตรี รณกร ศุภสมุทร รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน
๓๖. พลตํารวจตรี วิสาร์ท สมปราชญ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
๓๗. พลตํารวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๓๘. พลตํารวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพสิูจน์หลักฐานตํารวจ
๓๙. พลตํารวจตรี สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๔๐. พลตํารวจตรี สุภธัช คําดี รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๔๑. พลตํารวจตรี เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
๔๒. พลตํารวจตรี อนุรักษ์ แตงเกษม รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๔๓. พลตํารวจตรี อาชวันต์ โชติกเสถียร รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๔๔. พลตํารวจตรี อําพล บัวรับพร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๔๕. พลตํารวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บังคับการตํารวจน้ํา ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจนครบาล
๔๖. พลตํารวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๑๐ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗)
๔๗. พลตํารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตํารวจจราจร ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๔๘. พลตํารวจตรี ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๔ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๔๙. พลตํารวจตรี ชอบ คิสาลัง ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ
๕๐. พลตํารวจตรี ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง
๕๑. พลตํารวจตรี ณฐพล แสวงกิจ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๕๒. พลตํารวจตรี ทนัย อภิชาติเสนีย์ ผู้บังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๕๓. พลตํารวจตรี ธนยินทร์ เทพรักษา ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖
๕๔. พลตํารวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒
๕๕. พลตํารวจตรี นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗)
๕๖. พลตํารวจตรี นิตินันท์ เพชรบรม ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๕๗. พลตํารวจตรี ประเสริฐ พัฒนาดี ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๕๘. พลตํารวจตรี ปิยะ สุขประเสริฐ ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗
๕๙. พลตํารวจตรี พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา
๖๐. พลตํารวจตรี ฤชากร จรเจวุฒิ ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
๖๑. พลตํารวจตรี วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖
๖๒. พลตํารวจตรี สมชัย ตรีมธุรกุล ผู้บังคับการ โรงพยาบาลดารารัศมี ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ
๖๓. พลตํารวจตรี สมชาย เกาสําราญ ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๖๔. พลตํารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗
๖๕. พลตํารวจตรี สมัคร เสียงเลิศ ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗)
๖๖. พลตํารวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บังคับการปราบปราม ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจสอบสวนกลาง
๖๗. พลตํารวจตรี สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเลย ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล
๖๘. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว
๖๙. พลตํารวจตรี สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗
๗๐. พลตํารวจตรี สุรพล เกษประยูร นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ
๗๑. พลตํารวจตรี องอาจ ชุณหะนันทน์ ผู้บังคับการสนับสนุน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน
๗๒. พลตํารวจตรี อํานาจ จันทร์เจริญ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑
๗๓. พลตํารวจตรี อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๗๔. พลตํารวจตรี กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ แห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๖
๗๕. พลตํารวจตรี กิตติกร บุญสม ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
๗๖. พลตํารวจตรี คํารณ บุญเลิศ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
๗๗. พลตํารวจตรี โชติ ชัยชมภู ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
๗๘. พลตํารวจตรี ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๔
๗๙. พลตํารวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด
๘๐. พลตํารวจตรี ดุสิต สมศักดิ์ ผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๖
๘๑. พลตํารวจตรี ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผู้บังคับการ กองวินัย ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจจราจร
๘๒. พลตํารวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๔
๘๓. พลตํารวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
๘๔. พลตํารวจตรี บรรลือ ชูเวทย์ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการกองคดีอาญา
๘๕. พลตํารวจตรี บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา ดํารงตําแหน่งผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่
๘๖. พลตํารวจตรี ปฎิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
๘๗. พลตํารวจตรี ประเสริฐ เงินยวง ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ๑
๘๘. พลตํารวจตรี ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๑
๘๙. พลตํารวจตรี ปราบพาล มีมงคล ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๑
๙๐. พลตํารวจตรี ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๙๑. พลตํารวจตรี มนเทียร พันธ์อิ่ม ผู้บังคับการ กองโยธาธิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย
๙๒. พลตํารวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
๙๓. พลตํารวจตรี ยิ่งยศ เทพจํานงค์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๒
๙๔. พลตํารวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแพร่ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๙๕. พลตํารวจตรี รักษ์จิต หม้อมงคล ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๗
๙๖. พลตํารวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ
๙๗. พลตํารวจตรี วรวิทย์ ปานปรุง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา
๙๘. พลตํารวจตรี วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๙๙. พลตํารวจตรี วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก
๑๐๐. พลตํารวจตรี วีระ จิรวีระ ผู้บังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองโยธาธิการ
๑๐๑. พลตํารวจตรี ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ๒
๑๐๒. พลตํารวจตรี ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล
๑๐๓. พลตํารวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐๔. พลตํารวจตรี สมชาย ชูชื่น ผู้บังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองวิจัย
๑๐๕. พลตํารวจตรี สมบัติ หวังดี ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๑
๑๐๖. พลตํารวจตรี สมหมาย ประสิทธิ์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐๗. พลตํารวจตรี สรรภัทร ปราบพุฒซา ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแพร่
๑๐๘. พลตํารวจตรี สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผู้บังคับการ กองคดีอาญา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ
๑๐๙. พลตํารวจตรี สันติ ไทยเสถียร ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ
๑๑๐. พลตํารวจตรี สายเพชร ศรีสังข์ ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๔
๑๑๑. พลตํารวจตรี สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓
๑๑๒. พลตํารวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวดกาญจนบ ั ุรี
๑๑๓. พลตํารวจตรี สุภากร คําสิงห์นอก ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๓
๑๑๔. พลตํารวจตรี สุรนาท วรรณวรรค ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ แห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๖
๑๑๕. พลตํารวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
๑๑๖. พลตํารวจตรี อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการ วิทยาลัยการตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
๑๑๗. พลตํารวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๓
๑๑๘. พลตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดน่าน
๑๑๙. พลตํารวจตรี อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจท่องเที่ยว ๓
๑๒๐. พลตํารวจตรี อาคม สายสมัย ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๒๑. พลตํารวจตรี อุดร ยอมเจริญ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
๑๒๒. พลตํารวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๓
๑๒๓. พลตํารวจตรีหญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว
๑๒๔. พลตํารวจตรีหญิง นิรมล แก้วผลึก ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองอัตรากําลัง
๑๒๕. พันตํารวจเอก กิตติ สะเภาทอง รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๔
๑๒๖. พันตํารวจเอก กิตติพันธุ์ จุนทการ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๒๗. พันตํารวจเอก เกรียงเดช จันทรวงศ์ รองผู้บังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์
๑๒๘. พันตํารวจเอก เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๒๙. พันตํารวจเอก ฉัฐวัชร เทวาหุดี รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๘
๑๓๐. พันตํารวจเอก ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๓๑. พันตํารวจเอก ชยเดช บรรจงรักษ์ รองผู้บังคับการตํารวจจราจร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๓๒. พันตํารวจเอก ชัช สุกแก้วณรงค์ รองผู้บังคับการตํารวจทางหลวง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง
๑๓๓. พันตํารวจเอก ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
๑๓๔. พันตํารวจเอก ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
๑๓๕. พันตํารวจเอก ชํานาญ ชํานาญเวช รองผู้บังคับการ กองสรรพาวุธ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองสรรพาวุธ
๑๓๖. พันตํารวจเอก ฐากูร เนตรพุกกณะ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
๑๓๗. พันตํารวจเอก ถวาย บูรณรักษ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๓๘. พันตํารวจเอก ถาวร แสงฤทธิ์ รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
๑๓๙. พันตํารวจเอก ทศพร บรรจงเขียน รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ วิทยาลัยการตํารวจ
๑๔๐. พันตํารวจเอก ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจงหว ั ัดอุตรดิตถ์
๑๔๑. พันตํารวจเอก ธนชาติ รอดคลองตัน รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ
๑๔๒. พันตํารวจเอก ธนธัช น้อยนาค รองผู้บังคับการตํารวจจราจร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๙
๑๔๓. พันตํารวจเอก ธนพล ศรีโสภา รองผู้บังคับการตํารวจน้ํา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจน้ํา
๑๔๔. พันตํารวจเอก ธวัชชัย มวญนรา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร
๑๔๕. พันตํารวจเอก นราเดช กลมทุกสิ่ง รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ
๑๔๖. พันตํารวจเอก นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ํ
๑๔๗. พันตํารวจเอก เนติพงศ์ ธาตุทําเล รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๗
๑๔๘. พันตํารวจเอก บัณฑิต ทิศาภาค รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๔๙. พันตํารวจเอก บุญญฤทธิ์ รอดมา รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗
๑๕๐. พันตํารวจเอก ประการ ประจง รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
๑๕๑. พันตํารวจเอก ปัญญา ปิ่นสุข รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๕๒. พันตํารวจเอก พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒
๑๕๓. พันตํารวจเอก พิทักษ์ ท้วมเกร็ด รองผู้บังคับการ กองพลาธิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ
๑๕๔. พันตํารวจเอก พิษณุ ฟูปลื้ม นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐
๑๕๕. พันตํารวจเอก พิสิฐ ธรรมสุริยะ นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานนิติพยาธิสถาบันนิติเวชวิทยา ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๕๖. พันตํารวจเอก ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๕๗. พันตํารวจเอก ไพโรจน์ ทานธรรม รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒
๑๕๘. พันตํารวจเอก ไพโรจน์ มังคลา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๓
๑๕๙. พันตํารวจเอก มานะ อินพิทักษ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖๐. พันตํารวจเอก ไมตรี ฉิมเฉิด รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปราม
๑๖๑. พันตํารวจเอก ยุทธพล แก้วเจริญ รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุน
๑๖๒. พันตํารวจเอก วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี
๑๖๓. พันตํารวจเอก วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๖๔. พันตํารวจเอก วิวัฒน์ สีลาเขตต์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล
๑๖๕. พันตํารวจเอก ศักดิ์ชัย อายุโย รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๕
๑๖๖. พันตํารวจเอก สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๙
๑๖๗. พันตํารวจเอก สมคิด ประสพทรัพย์ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง
๑๖๘. พันตํารวจเอก สมชาย พึ่งแย้ม รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
๑๖๙. พันตํารวจเอก สมบัติ ชูชัยยะ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑๗๐. พันตํารวจเอก สุจินต์ มีกะจิตต์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๑๐
๑๗๑. พันตํารวจเอก สุดพิเศษ เอกศิริ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเลย
๑๗๒. พันตํารวจเอก สุเทพ พัชรตระกูล นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๗๓. พันตํารวจเอก สุนทร โตรอด รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๘
๑๗๔. พันตํารวจเอก สุพล จงพาณิชย์กุลธร นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๗๕. พันตํารวจเอก สุภธีร์ บุญครอง รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ สืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๑
๑๗๖. พันตํารวจเอก สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง่ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
๑๗๗. พันตํารวจเอก สุรชาติ จึงดํารงกิจ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม
๑๗๘. พันตํารวจเอก สุรพล เปรมบุตร รองผู้บังคับการตํารวจน้ํา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจสันติบาล ๔
๑๗๙. พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ สุขแสวง รองผู้บังคับการ กองวินัย ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองวินัย
๑๘๐. พันตํารวจเอก สุรินทร์ ทับพันบุบผา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๑๘๑. พันตํารวจเอก เสนิต สําราญสํารวจกิจ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑
๑๘๒. พันตํารวจเอก หัสชัย เรืองมาลัย รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
๑๘๓. พันตํารวจเอก อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัว โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ
๑๘๔. พันตํารวจเอก อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๑๘๕. พันตํารวจเอก อํานาจ อินทรประสาท รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
๑๘๖. พันตํารวจเอก เอกชัย บุญวิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒
๑๘๗. พันตํารวจเอกหญิง ชุติมา ดีวิไลพันธุ์ รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๓
๑๘๘. พันตํารวจเอกหญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ วทยาล ิ ัยพยาบาลตํารวจ
๑๘๙. พันตํารวจเอกหญิง นันทนา ทองระอา เภสัชกร (สบ ๕) กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ โรงพยาบาลตํารวจ
๑๙๐. พันตํารวจเอกหญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขํา นายแพทย์ (สบ ๕) โรงพยาบาลดารารัศมี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ โรงพยาบาลดารารัศมี
๑๙๑. พันตํารวจเอกหญิง รัชนี จั่นวงศ์แก้ว รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๒
๑๙๒. พันตํารวจเอกหญิง วัลลภา ศิริรักษ์ รองผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองบัญชี
๑๙๓. พันตํารวจเอกหญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา
๑๙๔. พันตํารวจเอกหญิง สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี