พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) มอบน้ำยากำจัดปลวก

พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) มอบน้ำยากำจัดปลวก
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) มอบน้ำยากำจัดปลวก

ขอกราบขอบพระคุณ พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) มอบน้ำยากำจัดปลวกเชนไดร์ท (Chaindrite Stedfast) จำนวน 600 ลัง (ลังละ 6,000 ซีซี)

ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมี นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน

เพื่อใช้ในการกำจัดปลวกและบำรุงดูแลรักษาสถานที่ราชการต่อไป โดยมี ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์ มีพงศ์ ผอ.รร.บ้านโปร่งเกตุ เป็นผู้ประสานงาน