ฉะเชิงเทรา พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดหัวสำโรงอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันนี้ (5 พ.ย. 66 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดหัวสำโรง​ ตำบลหัวสำโรง​อำเภอแปลงยาว​ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ภายหลังออกพรรษาแล้ว 1 เดือน โดยมีพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยดร. รัฐสภา​ นพเกตุ


ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี
สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 775, 740 บาท

เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ซึ่งการทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล

โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่ และวัฒนาถาวรสืบไป

ทีมข่าว หนังสือพิมพ์ชาติไทยออนไล