ฉะเชิงเทรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม-ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม(พุทธโสธร 2)

เปิดศูนย์ทันตกรรม-ศูนย์ไตเทียม
เปิดศูนย์ทันตกรรม-ศูนย์ไตเทียม

ฉะเชิงเทรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม-ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม(พุทธโสธร 2) และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียม เสมอภาค พร้อมรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

วันนี้ 17 กันยายน 2566 ที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับบริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้บริการ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็งร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียม มีความเสมอภาค รวมถึงรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะช่วยในมิติการให้บริการประชาชนสมบูรณ์มากขึ้นโดยนำภูมิปัญญาไทยมาสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เป็นโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียงได้รับการสนับสนุนจาก ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม รวบรวมงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา กว่า 1,000 ล้านบาทก่อสร้างบนพื้นที่ 4 ไร่เศษ มีพื้นที่ใช้สอย 38,000 ตารางเมตร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพุทธโสธร 15 กิโลเมตร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไปทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เภสัชกรรมเวชระเบียน และงานประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันได้เพิ่มบริการศูนย์ไตเทียม จำนวน 5 เตียง และตั้งเป้าขยายบริการเป็น24 เตียงในอนาคต โดยมีโรงพยาบาลพุทธโสธร สนับสนุนบุคลากรแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข มูลนิธิ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 6 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิชาการในจังหวัดรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจากการเปิด ให้บริการมาพบว่าผู้ป่วยและประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะเปิดบริการเพิ่มให้ครบทุกเขตสุขภาพ

#ฉะเชิงเทรา